Reference • Ponyo

PONYO_NET_HTTP_REQUEST

Source
typesocket
typet
valmethod:t -> Ponyo_Net_Http_Method.t
valpath:t -> string
valversion:t -> string
valheaders:t -> string Ponyo_String.Dict.t
valbody:t -> string
valnew:Ponyo_Net_Http_Method.t -> string -> (string -> string Ponyo_String.Dict.t -> string -> t)
valinit:string Ponyo_String.Dict.t -> string -> t
valread:socket -> t
valwrite:socket -> t -> unit
valtoString:t -> string